Functies

Koning
Dat is de hoogste functionaris in het gilde. De functie wordt verkregen door middels van het neerhalen van het laatste stukje hout van de koningsvogel. De koning draagt het zilver, de koningsvolgel en een wandelstok. Bij het naar buiten gaan is de koning die als eerste het pand verlaat en bij het binnengaan in een pand gaat de koning ook als eerste naar binnen. Bij een oneven aantal bestuurders(Dekenen) wordt de koning tijdelijk toegevoegd aan het bestuur om een oneven aantal te hebben bij evt. stemmingen.

Keizer
Dat is hij die 3 maal achtereen koning is van het gilde. Als de betreffende koning bij de 3e maal het koninsschap verwerft dan is hij Keizer tot het moment dat er een nieuwe keizer is. Op dit ogenblik heeft ons gilde geen Keizer.

Oude Deken
Dat is de voorzitter van ons gilde. Hij zit de vergaderingen voor en vertegenwoordigd het gilde naar buiten in vergaderingen en contacten naar de overheid. De functie wordt verkregen door verkiezing in de jaarvergadering (januari). De Oude Deken is 2 jaar in functie en iedere keer terstond herkiesbaar. De Oude Deken is te herkennen aan het zilveren schild waarop het gemeentewapen van Helmond is afgebeeld op een rood vlak. Daarnaast beschikt de Oude Deken over een stok waarop een zilveren piek is aangebracht. Dit is de zg. Oude Deken-stok.

Jonge Deken
Dit is de vice voorzitter van ons gilde. Hij staat de Oude Deken bij in de dagelijkse leiding van het gilde. Hij vervangt de Oude Deken bij afwezigheid. Ook deze functie wordt verkregen door verkiezing in de jaarvergadering met dien verstande dat de Oude Deken en de Jonge Deken nooit tegelijk kunnen aftreden.

Staande Deken
Dit is een ere-titel die wordt verleend aan een gildebroeder die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het gilde maar vanwege ouderdom niet meer kan deelnemen aan alle activiteiten van het gilde. Tot 20 oktober 2014 was
Martien van Santvoord Staande Deken van ons gilde. Vanaf Catharinadag 2014 is broeder Jan Verspaget benoemd tot staande deken van het gilde.

Kapitein
De functie van Kapitein wordt verkregen middels verpachting. De Kapitein gaat voorop in de gildestoet en heeft de leiding tijdens optochten. Hij draagt een zilveren sikkelvormige ketting en de Kapiteinsstok. Dat is een gebroken rad gemonteerd op een stok.

Reserve Kapitein
Ook deze functie wordt verkregen door verpachting. Hij vervangt de kapitein bij diens afwezigheid en heeft dezelfde bevoegheden.

Vaandeldrager
Deze functie wordt verkregen middels verpachting. Deze gildebroeder heeft het recht het gildevaandel te dragen in de optocht en er eer mee te brengen tijdens de consecratie tijdens de kerkdiensten. Daarnaast is deze gildebroeder verantwoordelijk voor het gildevaandel.

1e Vaandrig
De 1e vaandrig heeft het recht om de eerste vaandrigstok te dragen in de optocht. Hij gaat samen met de 2e vaandrig achter de Koning in de stoet.

2e Vaandrig
De 2e vaandrig heeft het recht om de tweede vaandrigstok te dragen in de optocht.

1e minister
Deze functie wordt verkregen middels verpachting. Deze gildebroeder heeft het recht om naast de Koning te gaan in de optocht. Hij draagt een zilveren piek gemonteerd op een stok.

2e minister
Deze functie wordt verkregen middels verpachting. Deze gildebroeder heef het recht om naast de Koning te gaan, idem als de 1e minister. Ook hij draagt een zilveren piek op een stok.

Tamboer
Deze functie wordt meestal vervult door één of meerdere jeugdleden. Zij gaan achter de Kapitein in de optocht en verzorgen de marsen in de optochten, tijdens het vendelen en hebben een rol bij het kermis aanzeggen. Op dit moment heeft ons gilde 3 tamboers.

Vendelier
Deze functie kan worden ingevuld door oudere gildebroeders maar ook door de jeugd. De vendeliers dragen een gildevlag waarmee de vendelkunst wordt beoefend. Het vendelen is een van oorsprong militaire handeling. In de middeleeuwen werden vaandels door de legers meegevoerd. Rond de vaandels werden de leger georganiseerd en geleid. Aangenomen mag worden dat dat zich daaruit langzamerhand het vendelzwaaien heeft ontwikkeld. De beweging die met het vaandel gemaakt worden, zijn vaststaande, traditionele slagen, die nauwkeurig moeten worden uitgevoerd op het ritme van de trommen. De vendelier moet tijdens het vendelen zijn lichaam zo stil mogelijk houden en mag zijn voeten niet verzetten als hij van de ene handeling naar de andere overgaat. Wanneer hem dit lukt en hij het vendel op hte ritme van de trom weet te bewegen, is hij de trots van het gilde.

Eredeken
Dit is een erefunctie binnen het gilde. Traditioneel is de in functie zijnde burgemeester van Helmond eredeken van het gilde. Daarnaast kunnen personen worden aangezocht die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het gilde of het gildewezen in bredere zin. Op dit ogenblik heeft het Catharinagilde 5 eredekenen. Pastoor A. Smulders, Drs. A. Jacobs, Mr. W. van Elk, de heer J. Jonkers en burgemeester E. Blanksma-van den Heuvel.

Gildevriend
De functie van gildevriend is een wat nieuwere functie binnen het Catharinagilde. Het zijn eigenlijk “beschermheren” van het gilde die ondersteunen in financiële zin of op een andere wijze. Op dit momten heeft het gilde 5 gildevrienden. De heer  M. Martens en mevrouw C. Hopstaken, mevrouw M. Hegeman, Mw. Jos Witteveen en de heer J. Andriessen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>