Home

Hartelijk welkom op de website van het Schutsgilde St. Catharina Helmond. Wij zijn de op één na oudste vereniging van Helmond. Met deze website hopen wij u een inkijkje te geven in het gildewezen en in het bijzonder in onze broederschap waar plaats is voor mannen en vrouwen die het gildewezen een warm hart toedragen. Heel veel plezier bij uw bezoek aan onze website.

Het St. Catharinagilde is  opgericht in 1401. Van de vroegste geschiedenis van het Catharingilde is niets bekend. Er bestaat geen archiefstuk meer waarin het stichtingsjaar is vastgelegd. Op initiatief van de toenmalige erevoorzitter August Sassen werd in 1901 het vijfhonderdjarig bestaan gevierd. Sassen had uit een intussen verloren gegaan handschrift, een renteboekje, het jaar 1401 als stichtingsjaar afgeleid. Ook de toenmalige secretaris, G. Kersten, had het jaar 1401 in het boekje gezien, althans volgens Alphons Niessen, vijftig jaar later. Wel is bewaard gebleven een schepenakte uit 1420 waarin het altaar van Sint Catharina in de Helmondse Kerk (in de Hage) wordt genoemd. Dit altaar is gesticht door een priester, Godart uit den Hagen. Acht jaar later, op 12 mei 1428, wordt een erf in de Hage genoemd dat toebehoort aan dit altaar. Het gilde bezit nog altijd een stuk land binnen de gemeentegrenzen van Helmond. Deze grond is gelegen op “Berkendonk”.

In 1446 bestaat de Sente Katharijne-Bruderscappen in ieder geval wel en op 4 juli 1448 meldt een acte dat het gilde “kortelings” opgericht is. Zo’n aanduiding kon in de akten decennia lang meegaan, dus hoe kort geleden “kortelings” in 1448 was, is niet te zeggen. Al snel kreeg het gilde grond en grondopbrengsten geschonken. Meer dan een eeuw lang komt dit Helmondse gilde in de schepenakten voor onder de naam Bruderscappe van St. Catharina-Barbara-Agatha.

Het Schutsgilde St. Catharina, zoals het op dit ogenblik bestaat heeft 17 gildeleden, 2 jeugdleden, 5 ere dekenen en 3 gildevrienden. De gildekamer is gevestigd aan Binderen nr. 6. Aldaar vergaderen de gildeleden maandelijks en is een deel van het materiaal opgeslagen. Sinds 30 juni 2013 heeft het gilde deze gildekamer in gebruik genomen. Op 12 juli 2015 heeft het gilde een eigen schutsboom in gebruik genomen nabij de gildekamer te Binderen. Daarmee is het gilde weer helemaal up to date en kunnen alle disciplines weer een plekje krijgen in het gilde. Met de ingebruikname van de schutsboom kan de schietsport weer actief worden opgepakt.

Groepsfoto 2017

De Patrones H. Catharina van Alexandrië
Catharina stierf in het begin van de vierde eeuw de marteldood in Alexandrië, Egypte. Ze was een bijzonder kind: rijke ouders, begaafd meisje, geleerd en zeer mooi. Een kluizenaar vertelde haar over het christelijke geloof. Catharina liet zich dopen en ze besloot niet te trouwen. Ze was achttien toen ze zich verzette tegen de aanbidding van heidense goden en keizer Maximus (309-313) van wreedheid betichtte. In de tempel gooide zij een afgodsbeeld omver. De keizer bewees dat er enige waarheid zat in wat Catharina zei. Hij liet haar vreselijk martelen, nadat ze stand had gehouden na een gedwongen dispuut met vijftig geleerden. Deze geleerden bekeerden zich tot hte christendom. Maximus liet de geleerden de marteldood sterven. Hij liet Catharina vastbinden op een rad met scherpe messen, die haar zouden verscheuren. Catharina nam echter haar toevlucht tot gebed en zie: het rad brak. Al weerhield dat mirakel de wrede keizer er niet van om Catharina toch ter dood te brengen. Ze werd gegeseld en onthoofd. Haar lichaam werd door engelen naar de berg Sinaï gebracht en daar begraven.

Deze samenvatting bewijst dat historiciteit niet altijd nodig is om een zeer vereerd heilige te worden. Catharina is één van de volledige legendarische heiligen van wie men zich kan afvragen of er ook maar een kern van waarheid in de legende zit. Het oudste bekende verhaal over de heilige Catharina dateert uit de zesde of zevende eeuw. Toen is haar pasio (verhaal over marteldood) in het Grieks geschreven en daarna in het Latijn en verschillende volkstalen vertaald. In de middeleeuwen nam haar verering een geweldige vlucht.

Catharina is de beschermheilige geworden van o.a. theologen, filosofen, advocaten, de universiteit van Parijs, jonge meisjes en gehuwde vrouwen, wagenmakers en molenaars. Zij is een van de veertien noodhelpers en patrones van het aartsbisdom Utrecht. Haar naamdag is 25 november, een ‘lotsdag’ die niet alleen het begin van de winter markeert maar ook het weertype voor de daarop volgende tijd zal bepalen:  “Vorst op Sint-Catharina, dan vriest het zeven weken lang”. Zij wordt afgebeeld als een jonkvrouw met een kroon op het hoofd, één in de hand (ten teken van haar filosofische kwaliteiten), een zwaard en vooral het gebroken rad. Het gebroken rad is het symbool geworden van heel veel Catharinagilden in de lage landen.

afbeelding catharina

 

Laatste Nieuws

facebook  twitter

1 Comment

  1. epub books online - 20 juli 2018, 17:54

    In my dream I was in a big bus with military friends and we drove out of the gate of my old front paddock and then when we looked back and there was a grey flecked appaloosa horse coming towards the open gate. I got the bus turned around and we were racing back to close the gate. I raced out of the bus and tried to steady her, my friends watched in admiration, and then she whirled around took off and somehow seemed to run up a distant tree and be in the sky. My angels are talking to me through the

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>